มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

   
about banner

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

Select Year
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 มีนาคม 2567 67,016,983,295.66 8.3771
29 กุมภาพันธ์ 2567 66,922,698,003.90 8.3653
31 มกราคม 2567 67,699,748,590.20 8.4624
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2566 67,207,653,426.51 8.4009
30 พฤศจิกายน 2566 67,693,450,988.60 8.4616
31 ตุลาคม 2566 68,487,519,606.36 8.5609
30 กันยายน 2566 68,002,152,267.77 8.5002
31 สิงหาคม 2566 79,716,738,599.01 9.9645
31 กรกฎาคม 2566 80,858,574,754.86 10.1073
30 มิถุนายน 2566 80,103,479,625.63 10.0129
31 พฤษภาคม 2566 81,549,094,329.54 10.1936
30 เมษายน 2566 82,633,788,153.46 10.3292
31 มีนาคม 2566 81,876,834,962.63 10.2346
28 กุมภาพันธ์ 2566 84,821,931,634.17 10.6027
31 มกราคม 2566 85,900,269,866.36 10.7375
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2565 85,146,835,997.60 10.6433
30 พฤศจิกายน 2565 87,402,989,429.33 10.9253
31 ตุลาคม 2565 88,504,073,849.34 11.0630
30 กันยายน 2565 87,777,834,102.32 10.9722
31 สิงหาคม 2565 87,838,792,629.41 10.9798
31 กรกฎาคม 2565 88,941,563,531.48 11.1177
30 มิถุนายน 2565 88,202,694,715.87 11.0253
31 พฤษภาคม 2565 88,264,375,199.77 11.0330
30 เมษายน 2565 89,368,285,154.75 11.1710
31 มีนาคม 2565 88,630,859,480.99 11.0788
28 กุมภาพันธ์ 2565 88,494,676,284.33 11.0618
31 มกราคม 2565 89,751,530,633.06 11.2189
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2564 89,016,429,134.73 11.1270
30 พฤศจิกายน 2564 87,970,313,966.66 10.9962
31 ตุลาคม 2564 89,000,200,821.54 11.1250
30 กันยายน 2564 88,273,723,905.55 11.0342
31 สิงหาคม 2564 88,047,343,491.33 11.0059
31 กรกฎาคม 2564 89,242,779,256.65 11.1553
30 มิถุนายน 2564 88,519,143,708.49 11.0648
31 พฤษภาคม 2564 87,893,324,258.71 10.9866
30 เมษายน 2564 89,088,957,883.73 11.1361
31 มีนาคม 2564 88,363,927,344.88 11.0454
28 กุมภาพันธ์ 2564 88,042,355,195.44 11.0052
31 มกราคม 2564 89,310,401,683.56 11.1638
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2563 88,586,917,882.81 11.0733
30 พฤศจิกายน 2563 87,433,330,505.56 10.9291
31 ตุลาคม 2563 88,707,608,550.01 11.0884
30 กันยายน 2563 87,984,642,923.28 10.9980
31 สิงหาคม 2563 86,959,575,484.00 10.8699
31 กรกฎาคม 2563 88,237,489,108.43 11.0296
30 มิถุนายน 2563 87,514,731,875.75 10.9393
31 พฤษภาคม 2563 87,000,512,295.33 10.8750
30 เมษายน 2563 88,211,905,475.91 11.0264
31 มีนาคม 2563 87,504,220,042.06 10.9380
29 กุมภาพันธ์ 2563 86,820,065,907.01 10.8525
31 มกราคม 2563 87,708,860,553.02 10.9636
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2562 87,006,229,664.66 10.8757
30 พฤศจิกายน 2562 82,201,794,645.61 10.2752
31 ตุลาคม 2562 60,433,505,190.15 10.9879
30 กันยายน 2562 59,974,463,722.97 10.9044
31 สิงหาคม 2562 59,221,908,810.75 10.7676
31 กรกฎาคม 2562 60,028,235,810.58 10.9142
30 มิถุนายน 2562 59,568,505,986.08 10.8306
31 พฤษภาคม 2562 58,810,489,349.13 10.6928
30 เมษายน 2562 59,672,891,335.94 10.8496
31 มีนาคม 2562 59,213,331,711.54 10.7660
28 กุมภาพันธ์ 2562 58,554,328,849.12 10.6462
31 มกราคม 2562 59,360,116,481.27 10.7927
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2561 58,904,672,672.39 10.7099
30 พฤศจิกายน 2561 58,544,666,784.76 10.6444
31 ตุลาคม 2561 59,299,305,933.15 10.7816
30 กันยายน 2561 58,845,488,784.07 10.6991
31 สิงหาคม 2561 58,700,469,404.92 10.6728
31 กรกฎาคม 2561 59,510,022,010.09 10.8200
30 มิถุนายน 2561 59,051,932,268.62 10.7367
31 พฤษภาคม 2561 58,500,199,782.51 10.6364
30 เมษายน 2561 59,259,273,415.89 10.7744
31 มีนาคม 2561 58,802,145,508.03 10.6913
28 กุมภาพันธ์ 2561 58,402,980,995.32 10.6187
31 มกราคม 2561 59,209,950,329.02 10.7654
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2560 58,755,384,747.59 10.6828
30 พฤศจิกายน 2560 58,368,324,037.22 10.6124
31 ตุลาคม 2560 59,183,450,072.53 10.7606
30 กันยายน 2560 58,732,272,217.40 10.6785
31 สิงหาคม 2560 58,136,510,747.81 10.5702
31 กรกฎาคม 2560 58,837,721,004.87 10.6977
30 มิถุนายน 2560 58,383,525,146.76 10.6151
31 พฤษภาคม 2560 58,350,494,040.39 10.6091
30 เมษายน 2560 59,345,389,664.52 10.7900
31 มีนาคม 2560 58,889,481,086.32 10.7071
28 กุมภาพันธ์ 2560 56,390,381,291.13 10.2528
31 มกราคม 2560 57,197,277,905.12 10.3995
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2559 56,742,642,083.99 10.3168
30 พฤศจิกายน 2559 55,982,911,528.60 10.1787
31 ตุลาคม 2559 57,029,251,122.75 10.3689
30 กันยายน 2559 56,589,241,496.81 10.2889
31 สิงหาคม 2559 56,153,962,345.94 10.2098
31 กรกฎาคม 2559 56,931,460,185.42 10.3511
30 มิถุนายน 2559 56,500,336,034.73 10.2727
31 พฤษภาคม 2559 56,074,133,789.67 10.1953
30 เมษายน 2559 55,649,599,700.91 10.1181
31 มีนาคม 2559 56,437,717,516.88 10.2614
29 กุมภาพันธ์ 2559 56,481,950,690.21 10.2694
31 มกราคม 2559 57,276,002,575.03 10.4138
วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2558 56,868,842,326.81 10.3397
30 พฤศจิกายน 2558 55,826,294,947.37 10.1502
31 ตุลาคม 2558 56,584,074,763.00 10.2880
30 กันยายน 2558 56,190,464,043.55 10.2164
31 สิงหาคม 2558 55,802,375,584.48 10.1458
31 กรกฎาคม 2558 55,415,152,391.61 10.0754
30 มิถุนายน 2558 56,130,794,294.32 10.2056
31 พฤษภาคม 2558 55,751,306,221.04 10.1366
30 เมษายน 2558 55,374,587,783.87 10.0681
31 มีนาคม 2558 55,605,672,043.04 10.1101
28 กุมภาพันธ์ 2558 55,237,624,481.31 10.0432