ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

การจ่ายเงินปันผล และการลดเงินทุนจดทะเบียน

ระยะเวลา งวด การจ่ายเงินปันผล
(บาทต่อหน่วย)
งวด การจ่ายเงินลดทุน
(บาทต่อหน่วย)
รวม
(บาทต่อหน่วย)
ปี 2558 1-4 0.7400 - - 0.7400
ปี 2559 5-8 0.9000 1-2 0.1247 1.0247
ปี 2560 9-12 0.9100 3 0.0237 0.9337
ปี 2561 13-16 0.9000 - - 0.9000
ปี 2562 17-20 0.9000 - - 0.9000
ปี 2563 21-24 0.9900 - - 0.9900
ปี 2564 25-28 0.9500 - - 0.9500
ปี 2565 29-32 0.9200 - - 0.9200
ปี 2566 33-34 0.4600 4-5 0.3200 0.7800
ไตรมาส 1 ปี 2567 - - 6 0.1900 0.1900
รวม 1-34 7.6700 1-6 0.6584 8.3284

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน:

ลดทุนครั้งที่ 1 - 3
กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาท ที่กองทุนได้รับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำการซื้อขายทรัพย์สินเดิมเสร็จสิ้นตามสัญญาเช่าหลักเดิม ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนในปี 2559 จำนวน 685.85 ล้านบาท และปี 2560 จำนวน 130.35 ล้านบาท โดยการลดทุนนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนของกองทุนตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุน

ทั้งนี้ ค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 816.51 ล้านบาทเป็นค่าเช่าสามเดือนสุดท้ายตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2581 การคืนเงินลงทุนดังกล่าวจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินปันผลในอนาคตน้อยลงเนื่องจากเงินที่นำมาคืนนี้เป็นเงินค่าเช่าล่วงหน้าซึ่งในอนาคตกองทุนจะไม่ได้รับเงินค่าเช่าจำนวนดังกล่าวข้างต้นอีก นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยและกองทุนไม่มีทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้ TTTBB เช่าและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักถูกยกเลิกก่อนกำหนด กองทุนจะต้องคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ TTTBB ในกรณีที่ TTTBB ได้ปฏิบัติตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งกองทุนอาจไม่มีเงินเพียงพอที่จะมาชำระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) คืนให้แก่ TTTBB ได้

ลดทุนครั้งที่ 4 - 6
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ วันที่ 31 มีนาคม 2567 กองทุน มีขาดทุนสะสมจำนวน 8,681.65 ล้านบาท 8,196.15 ล้านบาท และ 7,106.82 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากกองทุนมีการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 12,200.04 ล้านบาท 19,099.98 ล้านบาท และ 399.96 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้มูลค่ายุติธรรมใหม่นี้ได้สะท้อนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่มีมติให้ยกเลิกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน โดยให้มีผลเป็นการยกเลิกและระงับการชำระเงินตามสัญญาทั้งสองดังกล่าวตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติอนุมัติ เป็นต้นไป ดังนั้น กองทุนจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับไตรมาสที่ 3 - 4/2566 และ ไตรมาสที่ 1/2567 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

อนึ่ง กองทุนมีเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 1,938.71 ล้านบาท 1,485.53 ล้านบาท และ 1,489.29 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง ดังนั้น บริษัทจัดการจะนำเงินจำนวน 1,280.00 ล้านบาท 1,280.00 ล้านบาท และ 1,520.00 ล้านบาท ตามลำดับ ไปดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปเงินลดทุน