ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

   
about banner

การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เลือกปี

การสื่อสารสองทาง ประจำปี 2567

สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบจากการจัดการสื่อสารสองทางประจำ ปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Two-way communication) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญเข้าร่วมการสื่อสารสองทาง
หนังสือเชิญเข้าร่วมการสื่อสารสองทาง ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมการสื่อสารสองทาง และการมอบฉันทะ สำหรับการสื่อสารสองทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Two-way communication) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญเข้าร่วมการสื่อสารสองทาง ประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจำปี 2567
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนประจำปี 2567 ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
สารสนเทศการเข้าทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมเพื่อการยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสง และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
ตารางสรุปสาระสําคัญการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ดาวน์โหลด
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์ข้อเสนอการยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ สําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
ประวัติของผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ สำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. บัวหลวง จำกัด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2566 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนประจำปี 2566 ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการลงทุนจริง ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 (เอกสารแนบ 6) ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน (เอกสารแนบ 7) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (เอกสารแนบ 8) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (เอกสารแนบ 8) ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
ข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยลงทุน (เอกสารแนบ 9) ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรกของกองทุนฯ ณ วัน Record Date วันที่ 19 สิงหาคม 2565 (เอกสารแนบ 10) ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ สำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. บัวหลวง จำกัด ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพือบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า
รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุม สามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนประจำปี 2565 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564

ปี 2564
รายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัด ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบรายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจำปี 2564 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563

ปี 2563
สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับรายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
   
แบบรายงานข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ประจำปี 2563 สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน แทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี2563 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจำปี 2563
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562

ปี 2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
   
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562

ปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
   
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียน
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
ประวัติผู้รับมอบฉันทะจาก บลจ. บัวหลวง จำกัด ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด